تماس با ما

خیابان دکترفاطمی غربی- خیابان اعتمــادزاده – روبروی سفارت کشور پاکستان کانون بازنشستگــان ن. م. اجا

 تلفن :  66941590 – 66945759 -66940351الی 2